از دکتر بپرسید

کلیه راست به طول تقریبی ۸۰ م م کاملا اکوژن است کالیسهای این کلیه به طور منتشر اکتاتیک می باشد cKD - پرسش ۲۳۱۹۵

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی