از دکتر بپرسید

ماندن ادرار در مثانه بعد از تخلیهادرار ۲۵ میباشد - پرسش ۲۳۴۴۲

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی