از دکتر بپرسید

هیدرونفروز خفیف در هر دو کلیه با ارجحیت در طرف راست بدون اتساع حالب در حالت مثانه - پرسش ۲۳۲۳۲

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی